PL EN
SmodCMS

KONKURS KOMPOZYTORSKI - REGULAMIN

srebrna szybka

 

VII Konkurs Kompozytorski

Współczesnej Muzyki

Dziecięcej i Młodzieżowej

Srebrna Szybka

 

Kraków 2017

 

 

 

Organizator

 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Muzyczna I i II st. im. Bronisława Rutkowskiego w  Krakowie.

 

Cele konkursu:

 

•                     popularyzacja polskiej muzyki współczesnej wśród dzieci i młodzieży

•                     prezentacja nowych trendów w muzyce oraz nowych technik wykonawczych

•                     poszerzanie repertuaru dydaktycznego  w szkołach muzycznych I i II st.

o utwory polskich kompozytorów, zawierające współczesne techniki wykonawcze

•                     poszerzanie repertuaru fortepianowego

 

Uczestnicy

 

•                     W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy, chcący wnieść twórczy wkład w edukację       muzyczną w kontekście współczesności.

•                     Każdy z uczestników może nadesłać wyłącznie jedną kompozycję w każdej kategorii

•                     Konkurs jest anonimowy, dlatego wymagane jest godło uczestnika

 

Treść konkursu

 

Kategoria I – fortepian, czas trwania: do 5 minut

Zalecany stopień trudności wykonawstwa powinien odpowiadać poziomowi szkoły muzycznej I lub II stopnia.

 

Kategoria II - utwór na trzygłosowy chór dziecięcy z towarzyszeniem fortepianu (jeden wykonawca) do dowolnie wybranego tekstu wiersza lub innego dzieła literackiego. Zalecany stopień trudności wykonawstwa powinien odpowiadać poziomowi szkoły muzycznej I st.

Czas trwania utworu: do 5 minut.

 

 

 

 

Zgłoszenia

 

Partytura utworu powinna być opatrzona godłem i nadesłana w trzech egzemplarzach wraz z jednym zestawem głosów wykonawczych.

Prace należy nadsyłać do 15 marca 2017 r. (data stempla pocztowego)

Do zestawu partytur i głosów należy dołączyć zaklejoną kopertę, opatrzoną tym samym co partytura godłem, zawierającą dane o autorze: imię, nazwisko, adres i numer telefonu oraz wydrukowane Oświadczenie (w Załączniku nr 2) z własnoręcznym podpisem.

W przypadku wykorzystania w utworze tekstu objętego prawami autorskimi wymagana jest zgoda autora tekstu. Prace nieopatrzone godłem, nieposiadające dołączonej koperty z danymi o autorze nie będą zakwalifikowane do udziału w konkursie.

 

 

 Kontakt

 

Utwory należy nadsyłać na adres:

Szkoła Muzyczna I i II stopnia

im. Bronisława Rutkowskiego

ul. Józefińska 10

30-529 Kraków

z dopiskiem „SREBRNA SZYBKA 2017”

 

Jury

 

Jury zostanie powołane przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

Decyzje Jury są nieodwołalne.

 

Nagroda

 

Wynik Konkursu zostanie ogłoszony w drugiejpołowiemarca 2017 r. i będzie dostępny na stronie www.srebrnaszybka.pl.

 

W Konkursie przewidziana jest jedna Nagroda w każdej kategorii. Laureaci Nagród otrzymają pamiątkową statuetkę oraz dyplom podczas uroczystego koncertu Szkoły, który odbędzie się 20 czerwca 2017 w  Filharmonii Krakowskiej.

W przypadku większej liczby wyróżniających się partytur, oprócz Nagrody Głównej, Jury może przyznać honorowe wyróżnienia.

 

Nagrodzone utwory będą wchodziły w skład utworów obowiązkowych na konkursie wykonawczym Srebrna Szybka 2018

 

 

Załącznik nr 2

 

OŚWIADCZENIE

UCZESTNIKA VI KONKURSU KOMPOZYTORSKIEGO

WSPÓŁCZESNEJ MUZYKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ

SREBRNA SZYBKA,KRAKÓW 2016-2017

 

 

Ja, niżej podpisany .......................................................................................……..………......

oświadczam, że

a) zgłoszony do Konkursu utwór nie był dotychczas publikowany, wykonywany publicznie, ani nagrodzony w innym konkursie;

b) w razie uzyskania przeze mnie nagrody, stosownie do postanowień regulaminu Konkursu, udzielam upoważnienia obejmującego nieodpłatne publiczne wykonanie utworu w ramach Koncertu Jubileuszowego Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Br. Rutkowskiego w Krakowie - Organizatora Konkursu oraz dokonanie nagrań audiowizualnych;

c) wyrażam zgodę na nieodpłatne nagranie płyty CD, która wykorzystywanabędzie do działalności promocyjnej Konkursu i Organizatora Konkursu.

 

..................................................

Data i własnoręczny podpis